วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

What's New in Google SketchUp 8


เตรียมตัวสอบ Google Sketch up   ลองดูเผื่อจะเก่งขึ้นน!!!!!!!!!!!!

สัปดาห์ที่ 14 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ให้ทำการสรุปไฟล์งาน Final Project ส่งในท้ายเทอมเพื่อเป็นคะแนน  ใน Google Document รวบรวมไฟล์และจัดแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยและยังสอนการใส่ Link Within.com มาใส่ใน Blog ของตัวเอง


สัปดาห์ที่ 13 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ได้สอนการดัดแปลงภาพ ที่ก๊อบมาจากในอินเตอร์เน็ต ให้มีความแปลกแตกต่างไปจากเดิม เพื่อมีความสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น  โดยใช้โปรแกรมต่างๆ อาทิเช่น  Photoshop , Illustrator


http://vimeo.com/9795118 from Ash Davies on Vimeo.

วิดิโอตัวอย่าง ที่อาจารย์นำมาให้ดูในชั่วโมงเรียน โดยการสร้าง ตัวอักษรให้เป็นเหมือนหลอดไฟ Neon

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 12 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

ส2. Resume สร้างสมมติฐานให้ปรากฏจากแบบร่างทางความคิดเสมือนจริงเป็นงาน working drawing
Packaging Concept Rendered with Raster Image 2D Software: Photoshop

Packaging Structure Drawing with 3D Software : Google Sketchup


วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 11 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

เริ่มต้นชั่วโมงด้วยการสอนให้ใช้วิธีคิดในการออกแบบเพื่อใช้ให้เหมาะกับโอกาสที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการใช้วัสดุให้เข้ากันอาจารย์สอนใช้ Google Sketchup สอน เทคนิค ต่างๆ ในการสร้างโครงร่างบรรจุภัณฑ์   และตรวจความคืบหน้าของ Final Project Sweet corn Kanchanaburi ของแต่ละคน

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 10 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาต้องนำสิ่งที่จะทำในโปรเจค Project Sweet Corn Kanchanaburi เพื่อเสนอแก่อาจารย์ เป็นการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1 ส.1 Research อาจารย์สอนการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับการทำงานใน Final Project อาทิเช่น Lovely Charts